CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

Tjänstepensionsadministration för arbetare

Komplett månatlig administration av tjänstepension och försäkringar för arbetare (SAF-LO och övriga avtal) som inkluderar månadsrapportering till Fora, rapportering hänförlig lön, hantering av fakturor och bokföring.

Kontakta oss

Låt FörsäkringsGirot ta hand om er administration och få en kvalitetssäkrad lösning för era anställda arbetare

Fora månadsrapportering
Under 2024 så går Fora (valcentral för Avtalspension SAF-LO) från årsrapportering till månadsrapportering av anställda arbetare. Detta innebär även månadsfakturering av premier. FörsäkringsGirot erbjuder en komplett lösning för månadsrapportering enligt tekniska och administrativa krav.

Från och med 2024 ska lönerna för anställda arbetare rapporteras varje månad i stället för en gång per år. Antalet fakturor ökas också i o m beräkning och rapportering av den verkligen kostnaden för tjänstepension och försäkringar varje månad. För arbetsgivaren innebär det större administrativa krav och en ökad arbetsmängd.

FörsäkringsGirot har därför tagit fram en lösning för att vi ska kunna erbjuda arbetsgivare kvalitetssäkring av all pensionsadministration, det vill säga både för arbetare och tjänstemän.

Månadsrapportering av arbetare innebär att vi identifierar alla de personalhändelser som påverkar era arbetares försäkringar och rapporterar förändringarna till Fora och eventuella andra försäkringsbolag eller liknande parter. Vi rapporterar även hänförlig lön enligt Foras definition.

Vi genomför beräkning av pensionspremier för arbetare utifrån lönefilen. Detta ger den faktiska premiekostnaden per anställd på individnivå varje månad. Du som arbetsgivare får även bokföringsunderlag med rätt periodisering och kostnadsfördelning.

Vi hanterar fakturorna från Fora och säkerställer betalning i tid. Detta inkluderar både kommande månadsfakturor under 2024, och de premier och avgifter som fortsatt faktureras varannan månad.

Vi skapar också underlaget med personalförändringar inklusive korrekt beräknade löner som rapporteras till Fora. Vi kan också bistå med rapportering av extra premier om behovet uppstår.

Sammanfattat får du en säker helhetslösning med rätt beräkning, hjälp med rapportering och betalning löpande.

FörsäkringsGirot säkerställer att era arbetare hanteras precis lika kvalitetssäkrat som era tjänstemän genom:

 • Kontroll av personalhändelser varje månad
 • Rapportering till Fora varje månad
 • Rätt beräknad tjänstepension till anställda arbetare
 • Betalning av samtliga Foras fakturor i tid
 • Rapportering av hänförlig lön
 • Kostnadskontroll
 • Analys och uppföljning

Vilket hjälper dig som arbetsgivare att:

 • Spara tid och resurser
 • Infria medarbetarlöftet
 • Följa upp premiekostnader och skatt på individnivå
 • Fokusera på er kärnverksamhet

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Fortsätta årsrapportering 2024 och framåt?

FörsäkringsGirot kan bistå med:

– Årsrapportering för tjänstemän
Årsrapport slutlig lön till Fora vid årets slut
– Delårsrapportering för justering av tidigare preliminära lönesummor