Hänförlig lön kopplat till arbetare (SAF-LO/Fora)

Efter Foras övergång till månadsrapportering av arbetare inom Avtalspension SAF-LO finns det särskilda direktiv kopplat till hänförlig lön (det vill säga rapporterad lön som ska fördelas till annan månad än den betalas ut).

Enligt huvudregeln ska löner rapporteras den månad de betalas ut, men för arbetare inom SAF-LO har Fora definierat några undantag från denna regel. Om delar av lönen tjänats in under andra månader än utbetalningsmånaden, ska de rapporteras som “lön hänförlig till annan månad”. De lönetyper som omfattas av detta undantag är:

  • Rörliga lönedelar: Prestationslön, ackordslön, resultatlön och liknande, som baseras på arbetstagarens prestation.
  • Bonusar, tantiemer och gratifikationer: Oavsett om de är kopplade till den anställdes arbetsinsats eller inte.
  • Kontant utbetalning av sparade semesterdagar från tidigare år: Detta gäller dock endast när anställningen avslutas.

Andra lönetyper ska inte fördelas till andra månader utan rapporteras på den månad de betalas ut.
När det gäller rapportering av lönetyperna ovan ska den totala lönesumman redovisas den månad då lönen betalas ut. Delar av lönesumman som anses vara “lön hänförlig till annan månad” och som tjänats in under andra månader än utbetalningsmånaden, fördelas på de specifika månader då de faktiskt tjänades in.

Enligt Fora finns ingen begränsning för hur många månader lönen kan fördelas på, men den kan endast fördelas till de månader då den faktiskt tjänades in. Ett undantag är utbetalning av sparade semesterdagar, som ska fördelas jämnt över de tolv månader som föregår den sista anställningsdagen.
Det är viktigt att notera att andra lönetyper än de som nämns ovan inte betraktas som “lön hänförlig till annan månad”. Ett exempel är retroaktiv löneökning som rapporteras i sin helhet den månad den betalas ut.

Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att säkerställa korrekt rapportering av löner och undvika felaktigheter i redovisningen och periodisering.

Hos FörsäkringsGirot ingår rapportering av hänförlig lön i vår tjänst Tjänstepensionsadministration för arbetare som en del av vår kompletta hantering varje månad. Vi ser till att rapportering utförs utifrån Foras regelverk och den tolkning som sker i respektive arbetsgivareorganisation. Vi kommer också involvera respektive kunds egna rutiner och behov kring hänförlig lön för rätt utfall i redovisning och revision.

För mer information och FAQ läs mer hos Fora

Vill du läsa mer om hänförlig lön, se vår andra artikel.