CASE

Hur VR säkerställer att tjänste- pensionen blir rätt för alla anställda

FörsäkringsGirots Visselblåsarfunktion

Vi på FörsäkringsGirot ställer vi mycket höga krav på oss själva vad gäller regelefterlevnad och affärsetik. För att säkerställa att vi uppfyller våra högt ställda krav, har vi väl implementerade rutiner och kontroller som är utformade för att upptäcka missförhållanden och vi gör fortlöpande överväganden i vår vardag för att efterleva tillämpliga lagar, regler och våra egna interna styrdokument.

Skulle, våra höga ambitioner, rutiner och kontroller till trots, misstanke om oegentlighet eller missförhållande uppstå, uppmuntrar vi att du rapporterar detta.

Du kan känna dig helt trygg med att du inte riskerar att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar, så länge uppgifterna inte är uppenbart medvetet oriktiga.

Vad kan jag rapportera?

Vid misstanke om missförhållande eller oegentlighet, kan du rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Missförhållande eller oegentlighet som ska rapporteras, rör områden som är av större allmänt intresse och omfattar bland annat; bedrägeri eller korruption, trakasserier, mobbning och diskriminering, överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder, skador på miljö eller egendom eller medvetna lagöverträdelser.

Hur rapporterar jag?

För ett så säkert, korrekt och anonymiserat rapporteringsförfarande som möjligt, har FörsäkringsGirot ett externt samarbete med &frankly, leverantör av visselblåsarfunktionen. Via länken nedan når du rapporteringsportalen varifrån både rapportering och svar sker.

OBS!

I samband med att du skickar in en rapport, visas ett ärende-ID samt ett lösenord som du måste SPARA för att kunna se svar och följa ditt ärende.

Rapportera här

Du rapporterar din misstanke via FörsäkringsGirots externa visselblåsarfunktion som nås här.


Funkar inte knappen? Prova här FörsäkringsGirots Visselblåsarfunktion

Vi bryr oss, tack för att du också gör det!