Stort behov av att hänföra lön – men tydlighet behövs!

Efter Foras övergång till månadsrapportering av arbetare inom Avtalspension SAF-LO har de första rapporteringarna nu genomförts. Vissa frågetecken har uppstått längs vägen, till exempel hur begreppet ‘hänförlig lön’ ska tolkas och hanteras. Enligt Fora innefattar ‘hänförlig lön’ lönetyper såsom:

  • Rörliga lönedelar baserade på arbetstagarens prestation
  • Bonus, tantiem, gratifikationer och liknande
  • Kontant utbetalning av tidigare sparade semesterdagar när en anställning avslutas.

FörsäkringsGirot, som är administrationspartner åt flera stora bolag, har varit drivande i tolkningen av begreppen och i att tydliggöra hur ‘hänförlig lön’ rent praktiskt ska rapporteras för att säkerställa korrekthet. Samtidigt utvecklar vi våra system för att skapa en effektiv och automatiserad process för våra kunder, både idag och i framtiden.

Nyligen genomfördes ett kundinsiktsprojekt med både kundundersökningar och en kundpanel för att få en tydligare bild av våra kunders behov och tolkning av kraven från Fora. Resultatet visar bland annat att mer än 80% av de tillfrågade kunderna kommer behöva rapportera hänförlig lön enligt Foras definitioner. Det finns dock en del osäkerhet kring tolkningen av hur rapportering ska ske, samt kring de övergångsregler som har kommunicerats, och hur tolkningen av kollektivavtalen ska ske. Det visade sig också att företagen har vissa lönetyper som behöver utredas för att avgöra om de ska klassas som ‘hänförliga’.

Underlaget från kundinsiktsprojektet ger oss på FörsäkringsGirot en riktning och lyfter samtidigt viktiga oklarheter som vi behöver ta vidare i vår utveckling för att utföra korrekt administration av ‘hänförlig lön’ som även uppfyller kraven från Fora.

Vi kommer därför att fortsätta dialogen med Fora och partsförbunden kring tolkningsfrågorna, samt att fortsätta utveckla våra system med syfte att leverera en träffsäker och komplett lösning för tjänstepensionsadministration för arbetare, där rapportering av ‘hänförlig lön’ blir en viktig faktor.

Vi är mycket tacksamma för våra kunders engagemang som hjälper oss att utveckla våra tjänster och bibehålla en hög kvalitet.

Framöver kommer vi att fortsätta att ha en nära dialog med kunder, Fora och övriga aktörer.Hos FörsäkringsGirot ingår rapportering av hänförlig lön i vår tjänst Tjänstepensionsadministration för arbetare som en del av vår kompletta hantering varje månad. Vi ser till att rapportering utförs utifrån Foras regelverk och den tolkning som sker i respektive arbetsgivareorganisation. Vi kommer också involvera respektive kunds egna rutiner och behov kring hänförlig lön för rätt utfall i redovisning och revision.

För mer information och FAQ läs mer hos Fora

Vill du läsa mer om hänförlig lön, se vår andra artikel.