Tjänstepensionen upplevs av många arbetsgivare som komplex. Och det med all rätt. Kontrollen över företagets gällande pensions- och försäkringsavtal är många gånger ett nedprioriterat område som kan få stora konsekvenser för de anställda. Vi redogör för några av de vanligaste fallgroparna att undvika vid utformningen av pensionslöften.

När en tjänsteman når en ålder av 67 år förväntas hen kunna luta sig tillbaka och gå i pension med en pensionsförmån som de arbetsgivare man haft genom sitt arbetsliv satt av i tjänstepension. Hur tjänstepensionen ser ut varierar mellan olika arbetsgivare. Pensionen speglar de pensionsavtal man som arbetsgivare är bunden till. Som arbetsgivare är man skyldig att göra avsättningar i enlighet med pensionslöftet till den anställde och det finns i princip ingen preskriptionstid.

Exempel på pensionsavtal kan vara ITP1 eller ITP2, alternativ ITP (”tio-taggarlösningar”), löne- eller bonusväxlingar med mera. De olika pensionsavtalen har olika rapporteringskrav och det finns komplicerade regler när det kommer till vilka pensionskostnader en arbetsgivare kan få avdrag för och hur löneskatt på pensionskostnader ska hanteras.

Betalar ni in för mycket eller för lite i pension?

Oavsett om pensionslöftet hanteras internt eller outsourcas till en samarbetspartner är arbetsgivaren ytterst ansvarig för att säkerställa att rätt pension betalas. Här behöver det finnas dokumenterade rutiner och god kunskap hos de på företaget som hanterar pensionerna eller avtalet med en samarbetspartner. Olika pensionslösningar har olika regler som styr vem som har rätt till en viss förmån och det kan bero på bland annat ålder, lönenivå eller vilken del av organisationen man tillhör då det kan finnas flera så kallade förmånsgrupper på ett företag. Ju fler anställda och ju fler olika regler som styr de försäkringar som ingår i pensionslöftet, desto mer komplexitet skapas för de som jobbat med att administrera detta varje månad.

Minska risken för fel genom att inventera er pensionspolicy och säkerställ att rätt personer är försäkrade och att de har rätt pensionsgrundande lön (PGL) och sjukpenningsgrundande lön (SPGL). En inventering är en bra början men utmaningen är att få in en långsiktighet i pensionsadministrationen så att det blir rätt över tid.

Webbinarium med SPP om Pensionslöfte
Kolla in videon från ett av våra webbinarier. Där berättar SPP om vad du ska tänka på

Tre medskick till arbetsgivare som vill utveckla sina pensionslöften

Väldokumenterad pensionspolicy – Med en väl dokumenterad policy finns inga tveksamheter vid frågor kring de anställdas pensioner och försäkringar.

Proaktivt förhållningssätt minskar risken för fel – Undvik kostsamma misstag som måste rättas till genom att ha koll på pensionsinbetalningarna och rapportera i enlighet med gällande redovisnings- och skatteregler.

Utvärdera och förbättra – Se pensionerna som någonting som ni arbetar med kontinuerligt. Undersök vilka förmåner som är uppskattade av flest anställda och ta input kring vilka förmåner som man önskar utveckla. Låt detta arbete göras årsvis i samband med medarbetarundersökningen och var lyhörd för förbättringar.