Använder ni schabloner för att beräkna hur stor del av den särskilda löneskatten blir av de anställdas pensionsförmåner? Det finns många fördelar med att beräkna den faktiska löneskatten.

Arbetsgivare betalar 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För att kunna beräkna löneskatten behöver arbetsgivaren utgå från ett löneskatteunderlag, det vill säga en sammanställning av de pensionsförmåner som ska beskattas.

Samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Många arbetsgivare uppfattar detta som krångligt och tidskrävande, eftersom den särskilda löneskatten exempelvis inte ska betalas på TGL (tjänstegruppliv), premietillägg eller dröjsmålsränta för tjänstemän. Beräkningarna för ITP1 respektive ITP2 skiljer sig också.

För arbetare, där premier och avgifter betalas in till Fora, finns andra utmaningar. Här ska, utöver avtalspension SAF-LO, extra pensionsavsättningar, deltidspensioner och livsarbetstidspension ingå i underlaget. Eftersom beräkningarna är komplicerade och tidskrävande använder sig många arbetsgivare av schabloner, vilket medför att de normalt betalar in för mycket skatt.

Beräkning av särskild löneskatt – Vi hjälper er.

FörsäkringsGirot har en lösning på dessa problem. I COINS beräknas rätt särskild löneskatt på individnivå och månadsbasis vilket sparar både tid och pengar för arbetsgivaren.

Vid årsbokslutet görs en slutlig årsberäkning av den särskilda löneskatten för att ta hänsyn till förändrade faktorer. Exempelvis nya schablonvärden från Collectum eller retroaktiva premier.

Beräkningen av särskild löneskatt är bara en av fördelarna med COINS. De flesta stora arbetsgivare i Sverige kan spara både tid och pengar på att använda systemet. Många arbetsgivare upplever också att arbetsgivarvarumärket stärks när de anställda känner sig trygga med att rätt premier betalas och att arbetsgivaren har kontroll på alla försäkringar och pensioner.