“Arbetsgivare som erbjuder sina anställda tjänstepension har rätt att göra avdrag för pensionskostnaderna. Ett antal regler styr hur detta ska ske, och i praktiken är hanteringen komplicerad”.

Det finns flera fallgropar för arbetsgivare som gör avdrag för tjänstepensionskostnader för de anställda. En av de allvarligaste är när arbetsgivare gör för stora avdrag, något som kan klassas som skattebrott.

Arbetsgivare som erbjuder sina anställda tjänstepension har rätt att göra avdrag för pensionskostnaderna. Ett antal regler styr hur detta ska ske, och i praktiken är hanteringen komplicerad. Arbetsgivaren är skyldig att göra en analys av pensionskostnad och lön på individnivå för att kunna lämna korrekt skattedeklaration. Avdragsrätten beräknas per anställd och inte kollektivt, något många arbetsgivare missar. Det är med andra ord inte tillåtet att klumpa ihop alla anställda och schablonisera utefter detta. Därför är det vanligt att företag gör för stora avdrag, något som Skatteverket på senare år uppmärksammat. Vid skatterevision kan detta betraktas som skattebrott. Gränsen för grovt skattebrott går vid 10 prisbasbelopp. Arbetsgivare kan korrigera deklarationer fem år tillbaka hos Skatteverket för att undvika negativ publicitet eller andra påföljder.

FörsäkringsGirot hjälper via COINS Analys arbetsgivare att göra rätt ner på individnivå. En komplicerande faktor för arbetsgivare är att det finns två olika grundregler för hur avdragen ska beräknas: huvudregeln och kompletteringsregeln.

Årlig avdragsrätt tjänstepension

Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdas pensionsgrundande lön avdragsgill under beskattningsåret, alternativt under föregående beskattningsår. Men det finns ett avdragstak per anställd och år om 10 prisbasbelopp, vilket för 2022 är 493 000 kr. Löneunderlaget får dessutom inte överstiga 30 prisbasbelopp. Med lön menas i detta sammanhang ”pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal”. För arbetsgivare som har kollektivavtal framgår det enligt avtalet vad som avses med pensionsgrundande ersättning.

För arbetsgivare som inte har kollektivavtal är det viktigt att i anställningsavtalet begränsa vad som avses med pensionsgrundande ersättning så att exempelvis inte en ny förmån, som bonus eller optionsavtal, visar sig vara pensionsgrundande med ökade kostnader för arbetsgivaren som följd. Förutom ovanstående går det att göra avdrag för skuldföring i balansräkningen samt avsättningar till en pensionsstiftelse.

Kompletteringsregeln kan medge högre avdragsrätt vid till exempel avgångspensionering, ändrad pensionsålder eller vid förlust av intjänande av allmän pension. När det gäller kompensation vid förlust av intjänande av allmän pension tillåter Skatteverket ett högre avdrag. Kompletteringsregeln kan användas för att ”köpa ikapp” pension om det visar sig att den anställde historiskt har en otillräckligt tryggad pensionsutfästelse.

Men det går inte att utöka avdragsrätten med hjälp av kompletteringsregeln om man slår i taket med huvudregeln.

Avdragsreglerna tillämpas för alla arbetsgivare oberoende om det finns kollektivavtal eller inte.

Ur skattesynpunkt är det extra viktigt för arbetsgivare att se över högavlönade anställdas pensionsutfästelser.

I FörsäkringsGirots COINS Analys är det lätt att följa alla anställdas beräkningar ner på individnivå och när de slår i taket. En anställd kan exempelvis slå i taket redan i juni och det är information som arbetsgivaren behöver ha så snabbt som möjligt. Utöver funktionen för avdragsrätt så är COINS Analys ett kraftfullt Business Intelligence-verktyg för en mängd andra simuleringar och analyser. COINS Analys uppdateras dagligen och använder sig av färsk data.

Avdragsrätt tjänstepension